Bezpieczeństwo danych osobowych oraz poszanowanie Twojej prywatności jest naszym priorytetem, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności i plików cookies (dalej zwaną: Polityka).

Polityka skierowana jest do użytkowników platformy eLearningowej www.openmind4zero.com jak również do klientów, kontrahentów, szkoleniowców i partnerów Administratora danych. 

Polityka określa w szczególności:

Przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Zbierane dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

 1. Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem gromadzonych danych jest: 

OPENMIND4ZERO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836801, NIP: 955-254-03-54, REGON: 385882059

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: info@openmind4zero.com oraz telefonicznie: +48 799 350 801

 1. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy ?

Zgodnie z definicją zawartą w RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne m.in. w celu skutecznego zawarcia umowy zOPENMIND4ZERO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w tym m.in. umowy na podstawie, której świadczone będą usługi za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero.com. Dodatkowo podanie ww. danych jest niezbędne jeżeli chcesz uzyskać informacje o naszej ofercie, rabatach bądź nowościach. 

 1. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe ? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. W zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub już skorzystałeś mogą być one przetwarzane w następujących celach:

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych oraz okres ich przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie,. poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez kontakt telefoniczny. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jesteś. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych

Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, cele marketingowe, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrony roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są przez nas zbierane i wykorzystywane:

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Zgodnie z RODO możemy powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom, jeżeli jednak przetwarzanie ma być dokonywane w naszym imieniu, to korzystamy wyłącznie z usług  podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przewidziane przepisami prawa. Powierzenie danych innym podmiotom każdorazowo następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych przez nas przetwarzanych mogą być m.in.:

 1. Przekazanie danych do państw trzecich.

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będę transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych osobowych różni się od tego zapewnionego przez prawo europejskie („Państwo trzecie”). Jednak w przypadku ewentualnego przekazania danych, wyłącznie w przypadku takiej konieczności, będzie się to odbywało zawsze z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 1. Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadasz szereg uprawnień, które przez nas jako Administratora są respektowane w sposób odpowiadający RODO i innym przepisom prawa:

 1. Środki bezpieczeństwa

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, każdorazowo wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczające dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zaborem przez osobę nieuprawnioną, czy też przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Platforma openmind4zero.com umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Platformy nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Wyrażenie zgody na korzystanie z cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku “Akceptuję” podczas wyświetlania się komunikatu na stronie głównej openmind4zero.com albo poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jednocześnie wskazujemy, że zakres ww. zgody może zostać dostosowany w ustawieniach przeglądarki przez podmiot wyrażający zgodę na korzystanie z plików cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są nasze prawnie uzasadnione interesy  polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług i ich  bezpieczeństwa.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. Postanowienia końcowe

Dbając o Twoje interesy zastrzegamy sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszym miejscu.