Regulamin platformy

§1 Definicje

Openmind4zero

Openmind4zero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836801, REGON 385882059, NIP PL 9552540354.

Platforma

platforma web stanowiąca własność Openmind4zero Sp. z o.o., służąca do obsługi i rozliczania szkoleń, prowadzenia konsultacji online oraz kupowania produktów w sklepie, dostępna wyłącznie za pośrednictwem Strony (Platforma obsługiwana jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Platforma nie istnieje w wersji do pobrania z App Store lub Google Play, nie mniej jednak można otworzyć ją w przeglądarce na urządzeniach mobilnych). Szkolenia online znajdują się na Platformie e-learningowej, do której Klient otrzymuje dostęp po dokonaniu zakupu szkolenia.

Login

adres email podany przez Klienta umożliwiający logowanie na Platformie www.openmind4zero.com pod linkiem Platforma.openmind4zero.com;

Konto Klienta

indywidualne konto przypisane do danego Klienta, służące do kupowania szkoleń i produktów, uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem Usług oferowanych przez Platformę www.openmind4zero.com.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu korzysta z usług oferowanych przez Platformę www.openmind4zero.com, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem;

Użytkownik

osoba odwiedzająca stronę www.openmind4zero.com bez logowania na Platformie;

Konsument

osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez openmind4zero i nabywania produktów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową, handlową lub rzemieślniczą;

Hasło

ciąg znaków wygenerowany samodzielnie przez Klienta, umożliwiający Klientowi i jego identyfikację podczas logowania na Platformie www.openmind4zero.com;

Konto Klienta

zakładka na Platformy www.openmind4zero.com umożliwiająca korzystanie z usług szkoleń oraz kupowania produktów w sklepie oferowanych przez Platformę www.openmind4zero.com po uprzednim zalogowaniu, dostępu do zakupionych szkoleń i produktów na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformie;

Płatności internetowe

płatności dokonywane przy wykorzystaniu operatora płatności w formie płatności za pośrednictwem przelewu internetowego lub karty płatniczej;

Przedsiębiorca

przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową;

Regulamin

niniejszy regulamin, który reguluje korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero.com, stanowi integralną część zawieranych z Klientem umów o świadczenie Usług szkoleniowych oraz kupowania produktów oferowanych przez Platformę www.openmind4zero.com, a także integralną część umów zawieranych ze Szkoleniowcami, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny na stronie www.openmind4zero.com;

Szkoleniowiec

osoba wykonująca konsultacje online na rzecz Klientów Openmind4zero, zarejestrowana na Platformie www.openmind4zero.com;

Szkolenie

kurs e-learningowy dostępny na Koncie Klienta po wcześniejszym zakupieniu na Platformie openmind4zero.com;

Konsultacja

jednostka spotkania online udzielana przez szkoleniowca na rzecz Klienta, trwająca 60 min., przeprowadzona za pomocą narzędzia do wideokonferencji na Platformie Openmind4zero;

Testy

testy online sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu języków obcych dostępnych w formie szkoleń na Platformie Openmind4zero;

Sklep

zakładka na Platformie Openmind4zero zawierająca produkty edukacyjne w formie fizycznej oraz cyfrowej, umożliwiająca zakupienie produktów po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta;

Produkt

produkty cyfrowe oraz fizyczne dostępne w Sklepie na Platformie Openmind4zero, możliwe do zakupieniu po zalogowaniu się na Konto Klienta;

Cennik

stawki w kwocie brutto (0% VAT) obowiązujące za produkty i usługi świadczone za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero.com opisane w odniesieniu do każdej usługi i produktu na stronie wwwopenmind4zero.com;
Platforma ODR
Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów;

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres świadczenia usług e-learningowych przez Openmind4zero oraz zakup Produktów za pośrednictwem Platformy.

Przystąpienie do korzystania z usługi jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i plików cookies, Cennika oraz zobowiązania się do przestrzegania ich postanowień.

Openmind4zero świadczy na rzecz Klientów usługi umożliwiające zarejestrowanie się na Platformie, nawiązanie współpracy z Openmind4zero oraz zakup szkoleń zwanych dalej Usługami oraz Produktów za pośrednictwem Platformy openmind4zero. Wszelkie usługi wykonywane przez Openmind4zero realizowane są zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu świadczenia usług oraz aktualnego Cennika dostępnego na stronie internetowej www.openmind4zero.com.

§ 3 Zasady korzystania z Platformy Openmind4zero

Klient jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób opisany w Regulaminie oraz w zgodzie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego Loginu oraz Hasła i nie może ich przekazywać osobom trzecim ani umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy w ramach Konta Klienta. Regulamin zabrania podszywanie się pod inne osoby, podawania fałszywych danych osobowych lub innego rodzaju wprowadzania w błąd co do tożsamości Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia wymaganych informacji na swoim indywidualnym Koncie Klienta zgodnie ze stanem faktycznym oraz ich bieżące aktualizowanie.

5. Klient jest zobowiązany do uczestniczenia w Konsultacji w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez Szkoleniowca.

6. Za pośrednictwem Platformy zabronione jest nawiązywanie jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z Szkoleniowcami lub innymi Klientami za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Platformy lub w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.

7. Klient zobowiązuje się nie pobierać jakichkolwiek konsultacji od Szkoleniowców Openmind4zero poza Platformą, w okresie posiadania aktywnego Konta Klienta jak i 2 lata po jego zawieszeniu lub zamknięciu z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku złamania tego zakazu, Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Openmind4zero w wysokości 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych, za każde jedno naruszenie tego zakazu.

Zapłata kary umownej nie ogranicza możliwości dochodzenia należności przewyższających wysokość kary umownej w drodze postępowania sądowego.

8. Korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i prawa powszechnie obowiązującego, jak i postępowanie naruszające interes Openmind4zero, może skutkować natychmiastowym zablokowaniem Klientowi możliwości korzystania z Usług na jego Koncie Klienta.

9. Niestosowne zachowania Klienta wobec Szkoleniowców, tj. zachowania niekulturalne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami moralnymi, również mogą być podstawą do zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Usług na jego Konta Klienta.

10. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług jest równoznaczne z brakiem możliwości umawiania i odbywania Konsultacji, w tym Konsultacji umówionych przed zablokowaniem. Odblokowanie Konta Klienta Klientowi jest możliwe po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego trwającego maksymalnie. 14 dni i uznaniu braku winy Klienta.

11. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług z winy Klienta nie wpływa na obowiązek zwrotu za kosztu za zakupione Szkolenie lub Produkt, w którym Konto Klienta było nieaktywne. Opłata pobierana jest w pełnej wysokości.

12. Jeżeli w związku z korzystaniem z Platformy Klient naruszy prawo, poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób fizycznych lub prawnych, które poniosły szkodę, w tym wobec Openmind4zero, na zasadach ogólnych.

§ 4 Płatności

Klient kupując szkolenie lub produkt ma możliwość wyboru sposobu dokonywania płatności w celu dokonania zakupu, tj.:

a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe dokonywane w drodze przelewów internetowych;

b) płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;

c) płatności dokonywane przy pomocy innych metod udostępnionych przez Openmind4zero na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z Openmind4zero, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Płatności opisane w ust. 1 lit. a i c realizowane są za pośrednictwem operatora płatności PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ulicy Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, nr NIP 781-173-38-52, posiadającej kapitał zakładowy wynoszący 1 697 000 zł.

Zlecenie płatnicze zostaje udzielone po kliknięciu w button ‘Kup teraz’ dostępne w Szczegółach Szkolenia lub Produktu, w którym należy wskazać dane odbiorcy zlecenia płatniczego, kwotę wpłaty oraz tytuł do dokonania wpłaty.

Płatności za pośrednictwem operatora płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności – wykryte przypadki nadużyć będą niezwłocznie zgłaszane właściwym organom.

Dostępne są następujące formy płatności:

a) Karty płatnicze (Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);

b) ePrzelewy: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.);

c) przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie.

Płatności dokonywane są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Security Socket Layer). Po zatwierdzeniu formularza płatności i wyborze formy płatności następuje automatyczne przekierowanie Klienta:

a) na stronę internetową Przelewy24, będącą centrum autoryzacyjno – rozliczeniowym – w przypadku dokonywania płatności przy użyciu karty płatniczej;

b) na stronę internetową Przelewy24, a następnie właściwego banku – w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego.

Potwierdzenie dokonania płatności, następuje w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Płatności realizowane przy pomocy karty płatniczej wiążą się z koniecznością wskazania następujących danych: imię i nazwisko właściciela karty płatniczej, numer karty płatniczej, daty ważności karty oraz kodu CVV.

Informacje o aktualnych cenach produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Openmind4zero są opisane na Platformie. Openmind4zero ma prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednocześnie akceptacją cen usług i produktów obowiązujących na Platformie.

Klient upoważnia Openmind4zero do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Openmind4zero wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.

§ 5 Rejestracja i logowanie na Platformie Openmind4zero

Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy www.Openmind4zero możliwe jest po uprzedniej rejestracji.

Do rejestracji w Platformy konieczne jest podanie adresu e-mail oraz hasła do tworzonego konta. W późniejszym etapie Klient w Panelu Klienta ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych takich, jak numer telefonu, adres do korespondencji i dane do faktury. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klient dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec Openmind4zero odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie na link aktywujący wysłany na adres e–mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

Z chwilą Rejestracji usługi Klient:

a) akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies,

b) jest informowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez Openmind4zero w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Platformy, a więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Openmind4zero informacji handlowych na swój adres e-mail (newsletter).

Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Openmind4zero.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Openmind4zero w ramach Platformy oraz produkty znajdujące się na Platformie Openmind4zero, na warunkach określonych w Regulaminie.

Openmind4zero jest uprawniony do odmowy świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy www.Openmind4zero w przypadku, gdy:

a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,

b) uprzednio odmówił świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,

c) zachodzi uzasadniona obawa, że świadczone przez Openmind4zero usługi będą wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych,

d) zachodzi uzasadniona obawa podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy www.openmind4zero,

e) uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób sprzeczny z Regulaminem.

Dostęp do Platformy www.openmind4zero.com Klient uzyskuje poprzez zakładkę Panel Klienta na stronie www.openmind4zero, po uprzednim zalogowaniu, po wpisaniu loginu i hasła.

Logowanie do zakładki Panel Klienta następuje po uprzedniej rejestracji poprzez wpisanie loginu i hasła Klienta.

Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero.com oraz prawidłowe wyświetlanie stron Platformy nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

Z Openmind4zero można skontaktować pisząc na adres e-mail: info@openmind4zero.com od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Za pośrednictwem Platformy www.openmind4zero Szkoleniowiec ma możliwość zarejestrowania się i nawiązania współpracy z Openmind4zero.

§ 6 Zasady umawiania i odwoływania konsultacji

1. Klient posiadający aktywne Konto Klienta jest upoważniony do umawiania oraz korzystania z Konsultacji za pośrednictwem Platformy i udostępnionych na niej Kalendarzy Szkoleniowców.

2. Klient umawia Konsultację poprzez Kalendarz dedykowany dla Szkoleniowca,
wskazując datę i godzinę Konsultacji, spośród opcji dostępnych w
Kalendarzu danego Szkoleniowca.

3. Szkoleniowiec otrzymuje powiadomienie o umówieniu Konsultacji przez Klienta za
pośrednictwem Platformy.

4. Klient uprawniony jest do odbycia jednej bezpłatnej konsultacji w ramach każdego z modułów w usłudze Blended learning.

5. Umówiona Konsultacja może zostać odwołana bezpłatnie przez Kursanta 48 godzin przed planowaną Konsultacją. W przypadku nieregulaminowego odwołania Konsultacji, naliczona zostanie opłata za zrealizowaną usługę.

6. Po umówieniu Konsultacji Klient automatycznie otrzyma informację w wiadomości e-mail potwierdzającą umówienie Konsultacji, zaś jego dane kontaktowe zostaną przekazane
Szkoleniowcowi, na co Klient wyraża zgodę.

§ 7 Zasady prowadzenia Konsultacji

1. Konsultacje prowadzone są przez Szkoleniowców, działających na zlecenie Openmind4zero.

2. Każda Konsultacja trwa 60 minut.

3. Konsultacja odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem Platformy..

4. Szkoleniowiec przygotowuje Konsultacje oraz zapewnia
materiały niezbędne do jej przeprowadzenia, w zależności od potrzeb Klienta.

5. Openmind4zero jest uprawnione do tymczasowej blokady konta Klienta, w sytuacji, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do korzystania z Konta Klienta przez nieautoryzowane osoby, jak również co do przestrzegania Regulaminu przez Klienta. Konto Klienta zostanie odblokowane lub trwale usunięte po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

§ 8 Reklamacje

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy mogą być zgłaszane przez Klienta w postaci reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres reklamacja@openmind4zero.com W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane Klienta oraz dokładny opis zaistniałego problemu.

Reklamacja może dotyczyć jedynie zasad funkcjonowania Platformy.

Openmind4zero zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

§ 9 Odpowiedzialność

Openmind4zero oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom oraz Klientom i Szkoleniowcom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Platformy www.openmind4zero.com należy zgłaszać pod adresem info@openmind4zero.com. Openmind4zero zaleca jednocześnie osobom korzystającym z Platformy korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony danych w tym w szczególności z programów antywirusowych.

Openmind4zero nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Platformy, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Klienta lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.

Openmind4zero nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet. Openmind4zero nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od Openmind4zero, których Openmind4zero nie mogła racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Platformy.

Openmind4zero jest uprawniony do przerw w działaniu Platformy jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania.

§ 10 Prawa autorskie i licencja

Openmind4zero udziela Klientowi (I) nieodpłatną, (II) nieprzenaszalną oraz (III) ograniczoną licencję na korzystanie z Platformy w zakresie, jaki przewiduje Regulamin.

Licencja zostaje przyznana na okres posiadania przez Klienta Konta Klienta na Platformie.

Na Klienta przeniesione zostają wyłącznie prawa dot. Licencji wskazane w Regulaminie, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:

a) przeniesienia lub udostępnienia praw do Licencji w jakiejkolwiek formie prawnej lub faktycznej, w tym w szczególności w drodze umowy sprzedaży, udzielenia licencji lub pod -Licencji oraz zawarcia umowy cesji;

b) modyfikowania Platformy lub wykorzystania jej w sposób niezgodny z Regulaminem;

c) wyodrębniania z Platformy danych innych, niż przewiduje to Regulamin;

d) udostępnienia Platformy, w tym danych dostępowych do Platformy osobom trzecim;

e) odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompletowania, modyfikowania ani rozkładania Platformy.

4. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Platformy, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słownograficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Platformy treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Openmind4zero.

5. Openmind4zero nie udziela licencji jak i nie przenosi autorskich praw majątkowych do materiałów edukacyjnych używanych czy rozpowszechnianych przez Szkoleniowców w czasie Konsultacji. Szkoleniowcy są w pełni odpowiedzialni za korzystanie i udostępnianie pomocy naukowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 11 Zmiana lub wypowiedzenie regulaminu

Openmind4zero zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług i produktów oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Openmind4zero zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail lub dodatkowego komunikatu dostępnego po zalogowaniu się do Platformy. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Platformy.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Klient nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.

Klient może wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zwracając się do Openmind4zero z wnioskiem o usunięcie jego Konta Klienta z Platformy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Openmind4zero i umieszczenia na Platformie.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO.

Załącznikiem będącym integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności oraz Polityka w sprawie plików cookies, dostępne na Stronie.

Ostatnia zmiana Regulaminu: 01.12.2023 r.