Karta stałego pobytu w Polsce – jak uzyskać?

Dlaczego warto uzyskać kartę stałego pobytu? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Jakie dokumenty trzeba przygotować?
Chcielibyśmy podzielić się z Wami istotnymi informacjami na temat karty stałego pobytu, co to jest i jak ją otrzymać. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi odpowiedziami na najczęstsze pytania.

e-learning

Rozwój na Twoich zasadach

Czym jest karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu jest dokumentem, który można otrzymać po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce, potwierdza legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie jest udzielane:

 • małoletniemu dziecku polskiego obywatela, pozostającemu pod jego władzą rodzicielską;
 • małoletniemu dziecku cudzoziemca będącego pod jego władzą rodzicielską, jeśli jego opiekunowi udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • małżonkowi obywatela RP;
 • osobom o polskim pochodzeniu;
 • posiadaczom Karty Polaka;
 • ofiarom przestępstwa handlu ludźmi;
 • cudzoziemcowi, który uzyskał azyl w Polsce.

Jak długo jest ważna karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu jest ważna przez 10 lat, po czym wymaga wymiany. Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane na czas nieoznaczony.

Praca w Polsce na podstawie karty stałego pobytu

Osoby posiadające kartę stałego pobytu mają prawo do legalnej pracy na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów zezwalających na pracę.

Podróżowanie do innych krajów strefy Schengen

Karta stałego pobytu umożliwia podróżowanie do innych krajów strefy Schengen przez okres nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli planujesz dłuższy pobyt w innym kraju, konieczne może być zalegalizowanie pobytu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

Jak składać wniosek o kartę stałego pobytu?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Karta stałego pobytu jest wydawana osobistemu odbiorcy po zatwierdzeniu wniosku.

Tłumaczenia i oryginały dokumentów

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim w oryginałach lub odpowiednio uwierzytelnionych kserokopiach. W przypadku dokumentów w języku obcym, wymagane są tłumaczenia na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Dla osób małoletnich lub nieposiadających jeszcze 13 lat, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały może złożyć ich przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta stałego pobytu – jakie dokumenty należy przygotować?

W zależności od podstawy prawnej, na której opiera się wniosek o uzyskanie karty pobytu stałego, różne dokumenty są wymagane do jego skutecznego rozpatrzenia przez odpowiedni urząd wojewódzki, odpowiedzialny za miejsce pobytu cudzoziemca. Kluczowymi dokumentami, o których należy pamiętać, są:

 • dwa egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały – wypełnione w języku polskim;
 • dwie kserokopie paszportu zawierające wszystkie zapisane w nim strony oraz oryginał dokumentu do wglądu;
 • cztery aktualne fotografie;
 • dowód opłaty skarbowej – obecnie wynosi ona 640 zł, kwota ta  jest zwracana w przypadku wydania negatywnej decyzji w sprawie. Z opłaty zwolnieni są posiadacze Karty Polaka;
 • dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku i potwierdzające okoliczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – co to za dokument?

Karta rezydenta długoterminowego UE jest dokumentem zezwalającym cudzoziemcowi na legalne przebywanie i podejmowanie pracy w Polsce bez konieczności starania się o dodatkowe dokumenty. Podobnie jak w przypadku karty pobytu stałego decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej ma charakter bezterminowy. Natomiast sama karta pobytu w tym wypadku wydawana jest na okres 5 lat.

Egzamin certyfikatowy na poziomie B1 – najczęściej zadawane pytania

Jakie są terminy egzaminów?

Terminy egzaminów ustala PKdsPZJPjO. Są one publikowane na stronie certyfikatpolski.pl  na ok. 3 miesiące przed pierwszym egzaminem w danym roku.

Jak można zarejestrować się na egzamin certyfikatowy?


Informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl.

W jakim terminie można zgłosić się na egzamin i wnieść opłatę egzaminacyjną?

Rejestracja na egzamin jest możliwa nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą egzaminu. Natomiast termin płatności jest ustalany przez każdy ośrodek egzaminacyjny indywidualnie, a informacje na ten temat można znaleźć na ich stronach internetowych.

Gdzie są przykładowe testy na dany poziom?


Przykładowe testy dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl 

Jak długo ważny jest certyfikat?


Certyfikat ważny jest bezterminowo.

Po jakim czasie można podejść do egzaminu jeszcze raz w przypadku negatywnego wyniku?

Nie ma określonego czasu, w związku z czym można do niego przystąpić już w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1: dlaczego jeszcze poza uzyskaniem karty stałego pobytu warto go posiadać?

Certyfikat z języka polskiego jako obcego to państwowy dokument, który poświadcza poziom biegłości w języku polskim. Przystępują do niego osoby, które chcą oficjalnie udokumentować swoją znajomość tego języka. Certyfikat umożliwia:

1. Starania o polskie obywatelstwo: wiele osób ubiegających się o polskie obywatelstwo (zgodnie z Ustawą o obywatelstwie polskim z 15 sierpnia 2012 r.) decyduje się na zdobycie certyfikatu, aby potwierdzić swoją znajomość języka polskiego;

2. Atut na rynku pracy: Polacy mieszkający za granicą, którzy chcieliby pracować w Polsce, często traktują certyfikat języka polskiego jako swój atut na światowym rynku pracy. W niektórych zawodach, takich jak służba zdrowia czy służba cywilna, znajomość języka polskiego jest wymagana od cudzoziemców zatrudnianych na stanowiskach warunkowanych znajomością języka.

3. Ułatwienie wstępu na uczelnie: wśród zagranicznych studentów studiujących w Polsce i cudzoziemców starających się o miejsce na polskich uczelniach, certyfikat z języka polskiego jest coraz bardziej popularny. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie zwalnia osoby planujące studia w Polsce z kursów przygotowawczych z języka polskiego.

4. Dodatkowe punkty na egzaminach maturalnych: niektóre kraje uznają certyfikat jako dokument, który pozwala zdobyć dodatkowe punkty na egzaminach maturalnych. To zachęca młodzież do nauki języka polskiego jako obcego.

5. Wymagania uczelni: uczelnie w Polsce różnią się w wymaganiach dotyczących znajomości języka polskiego w zależności od rodzaju studiów. W przypadku kierunków artystycznych i sprawnościowych wymagany jest poziom B1, podczas gdy na innych kierunkach uniwersyteckich zazwyczaj oczekuje się poziomu B2.

6. Sukces na polskim rynku pracy: certyfikat języka polskiego jest również ważny dla cudzoziemców pracujących w Polsce. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia zdobycie stałego kontraktu pracy i osiedlenie się w Polsce.

e-learning
Agnieszka Le Roch-Murat

Agnieszka Le Roch-Murat

Jestem współzałożycielką platformy e-learningowej Openmind4zero, w firmie odpowiedzialna za zasoby, jakość szkoleń i strategie dydaktyczne. Od 22 lat pracuję jako tłumacz i lektor języka francuskiego oraz języka polskiego jako obcego. Spełniam się również jako szkoleniowiec i team leader w obszarach związanych z tłumaczeniem, nauczaniem i wykorzystywaniem języków obcych w przestrzeniach zawodowych. Moje zacięcie pisarskie wyrażam w blogach, satyrach i tekstach piosenek. Angażuję się także w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsze wpisy:

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane artykuły

Zapisz się na newsletter