Studia w Polsce – zaplanuj swoją przyszłość.

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla obcokrajowców chcących podjąć naukę na uczelniach wyższych i rozwijać swoją przyszłą karierę zawodową.

e-learning

Rozwój na Twoich zasadach

Dlaczego studia w Polsce?

Polskie uniwersytety oferują programy studiów o wysokim standardzie nauczania, często z wykładowym językiem angielskim. Rozwijająca się współpraca międzynarodowa pomiędzy uczelniami umożliwia wymiany studenckie przyciągając studentów z całego świata. Studia zagranicą umożliwiają nawiązanie kontaktów z ludźmi reprezentującymi różne kultury i tradycje budując międzynarodowe sieci społeczne.

Ważnym aspektem wyboru polskich uczelni są stosunkowo niższe, niż w innych krajach europejskich, koszty utrzymania. To kryterium ekonomicznie ważne czynnikiem wyboru.

Jakie są warunki przyjęcia cudzoziemców na studia w Polsce?

Na polskich uczelniach każdy cudzoziemiec może podjąć naukę. Jednakże status prawny determinuje warunki finansowe niektórych grup. Osoby posiadające Kartę Polaka mają takie samo prawo, jak studenci polscy do nieodpłatnej nauki i otrzymywania stypendium. W podobnej sytuacji znajdują się osoby ze statusem uchodźcy, mający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego i osiedlenie się na terenie Polski lub są obywatelami UE/EOG z prawem do pobytu stałego.

Cudzoziemcy niespełniający powyższych wymogów mają możliwość podjęcia studiów w trybie zaocznym, odpłatnym. 

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia nauki w Polsce pozostaje kwestia zalegalizowania pobytu na terenie kraju. Nie jest to jednak jedyny wymóg. Należy wykazać się także znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie dyplomu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku. Bardzo ważną kwestią pozostaje również fakt posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia czy ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.

Legalizacja pobytu w Polsce na czas studiów

Oprócz Karty Polaka czy wizy istnieje możliwość ubiegania się  o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Wymaga to spełnienia kilku formalności. Pierwsza z nich dotyczy zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia lub ich kontynuacji. Wymagany jest wówczas dowód wpłaty czesnego, a także potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia oraz środków finansowych niezbędnych do życia w Polsce  a także wskazanie miejsca zamieszkania. Pierwsze zezwolenie udzielane jest na okres 15 miesięcy lub czas trwania roku akademickiego, kolejne zezwolenia wydawane są na okres 3 lat.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na wybrane kierunki odbywa się na podstawie konkursu świadectw i dyplomów. Dzieje się tak za sprawą ograniczonej liczby miejsc. Pod uwagę brane są przedmioty będące odpowiednikiem polskiej matury. W niektórych przypadkach kryterium wyboru stanowią również punkty ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów). Niektóre uczelnie przeprowadzają ponadto egzaminy wstępne. 

Należy również pamiętać, iż prawie każdy uniwersytet w Polsce wymaga dokumentów na apostille, czyli stempla nadającemu status prawny każdemu oficjalnemu dokumentowi. 

Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Czy studia w Polsce są bezpłatne? 

*Obcokrajowcy mogą studiować w Polsce bezpłatnie jeżeli:

 • są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • są osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • są osobami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami
 • są osobami, które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Ile trwają studia w Polsce?

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie – studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia). Czas trwania studiów licencjackich to trzy lata, wyjątkiem są specjalności techniczne nauczane na politechnikach i zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera (równoważnym z licencjatem) – nauka wówczas wynosi trzy i pół roku. Studia magisterskie trwają zazwyczaj dwa lata. Niektóre kierunki mają formę pięcioletnich, lub sześcioletnich  jednolitych studiów magisterskich. Dotyczy to kierunków takich jak  prawo i medycyna. 

Dostępne są formy nauki w systemie dziennym (stacjonarne), oraz wieczorowym lub weekendowym (niestacjonarne).

Nauka na studiach doktorskich trwa kilka lat i wiąże się z pogłębianiem wiedzy  w wyspecjalizowanej dziedzinie.

Istnieje również możliwość podjęcia studiów podyplomowych, na które może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Długość studiów podyplomowych zazwyczaj wynosi od 12 miesięcy do półtora roku.

Jaki wybrać kurs języka polskiego?

Warto dodać, iż realizowanie studiów w języku polskim wiąże się ze znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym samodzielnie pisanie tekstów na poziomie ogólnym, a także wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii. Odnosi się do rozumienia najważniejszych treści i intencji zawartych w tekstach mówionych i pisanych związanych z życiem codziennym, rodzinnym, czasem wolnym, szkołą, podróżowaniem oraz pracą. 

Poziomem, który umożliwia posługiwanie się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka polskiego odpowiednio do sytuacji i stosowaniem konwencji socjokulturowych w procesie  komunikowania się  jest tzw poziom progowy  – B1.

Istnieje wiele placówek państwowych i prywatnych oferujących kursy językowe w tym zakresie, przygotowujących również do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.

Jeśli szukasz możliwości sprawdzenia swoich możliwości językowych w celu przystąpienia do w/w egzaminu, zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursu treningowego na poziomie B1 realizowanego zarówno metodą e-learningową jak i blended learning (metoda hybrydowa tj. samodzielna nauka na platformie e-learningowej połączona z konsultacjami ze szkoleniowcem). 

*źródło: https://lagunita.education/post/bezplatne-studia-w-polsce-dla-obcokrajowcow

e-learning
Agnieszka Le Roch-Murat

Agnieszka Le Roch-Murat

Jestem współzałożycielką platformy e-learningowej Openmind4zero, w firmie odpowiedzialna za zasoby, jakość szkoleń i strategie dydaktyczne. Od 22 lat pracuję jako tłumacz i lektor języka francuskiego oraz języka polskiego jako obcego. Spełniam się również jako szkoleniowiec i team leader w obszarach związanych z tłumaczeniem, nauczaniem i wykorzystywaniem języków obcych w przestrzeniach zawodowych. Moje zacięcie pisarskie wyrażam w blogach, satyrach i tekstach piosenek. Angażuję się także w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najnowsze wpisy:

Udostępnij ten artykuł:

Powiązane artykuły

Zapisz się na newsletter